Privacyverklaring

Carnavalsvereniging de Wurmensoppers 
Carnavalsvereniging de Wurmensoppers, gevestigd aan Het Hoge Rot 11 Hernen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
www.wurmensoppers-online.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Carnavalsvereniging de Wurmensoppers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Vooren achternaam 
  • Adresgegevens 
  • Telefoonnummer 
  • E-mailadres 
  • Bankrekeningnummer 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Carnavalsvereniging de Wurmensoppers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling voor het lidmaatschap of donateurschap
  • Je te kunnen bellen inzake vragen omtrent jouw betaling voor het lidmaatschap of donateurschap;
  • Je te kunnen mailen inzake het reilen en zeilen binnen onze vereniging (denk hierbij aan  nieuwsbrieven, uitnodigingen etc.).

Delen van persoonsgegevens met derden
Carnavalsvereniging de Wurmensoppers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van persoonsgegevens
Carnavalsvereniging de Wurmensoppers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Bewaartermijn
Carnavalsvereniging de Wurmensoppers bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy statement genoemde doelen te bereiken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Carnavalsvereniging de Wurmensoppers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Carnavalsvereniging de Wurmensoppers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wurmensoppers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Carnavalsvereniging de Wurmensoppers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wurmensoppers.nl.

Lid worden

Als lid krijg je o.a. korting op het toegangskaartje voor de Pronkzitting en ben je eerder aan de beurt om een kaartje te bemachtigen!